Telefon 603 815 119 , e-mail: hoffman@cmail.cz
Stavíte či rekonstrujete a chcete mít jistotu kvalitně provedených prací?
Hodláte se odpojit od centrálního dodavatele tepla a ušetřit?
Hledáte servis kotle nebo chcete provozovat dodavatelsky kotelnu a být bez starostí?

"Program Čistá energie Praha 2022 - 2023"

Hlavní město Praha poskytuje již od roku 1994 dotace na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy. Cílem Programu Čistá energie Praha, je motivace vlastníků bytových objektů k realizaci úspor energií a zlepšení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy v trvale obývaných bytových objektech s důrazem na potřebu snižování závislosti na dováženém zemním plynu.

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1853 ze dne 1. 8. 2022 vyhlášení Programu Čistá energie Praha 2022 - 2023 (dále jen „Program“)..

- vyhlášeno: 1. 8. 2022

Na co je Program určen:

Program je určen na podporu instalací tepelných čerpadel, akumulačních nádrží v rodinných domech s vytápěním kotlem na pevná paliva 3. a vyšší emisní třídy, solárních termických systémů a regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění v předávacím místě bytových domů v trvale obývaných bytových objektech.

Komu je Program určen:

  • fyzickým osobám s občanstvím členského státu EU, s občanstvím členských států Evropského sdružení volného obchodu, a
  • (bytovým) družstvům a společenstvím vlastníků jednotek se sídlem na území České republiky,

které uvedli nebo uvedou do provozu podporovaný Projekt v termínu od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2023.

Na co lze dotaci získat:

Opatření I. (pro bytové jednotky, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci a novostavby)

Maximální výše dotace

a)

Instalace tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění

100.000,- Kč

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

60.000,- Kč

b)

Instalace solárního termického systému

50.000,- Kč

c)

Instalace akumulační nádrže k systému vytápění kotlem na pevná paliva 3. a vyšší emisní třídy

8000,- Kč

Opatření II. (pro bytové domy)

 

d)

Instalace tepelného čerpadla

400.000,- Kč

e)

Regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění v předávacím místě bytových domů

100.000,- Kč

Skutečná výše dotace nemůže překročit 50 % doložených způsobilých nákladů (v případě písmene e) 30 %).

příjem žádostí:
5. 9. 2022 v 9:00 hod. do 30. 9. 2023 v 23:59 hod.

Podání Žádosti:

Žádost musí být podána ve dvou krocích:

Prvním krokem je registrace prostřednictvím formuláře Žádosti v elektronické podobě v Informačním systému finančních podpor HMP (granty.praha.eu) bez příloh.

Datum a čas registrace Žádosti v elektronické podobě je rozhodující pro stanovení pořadí Žádostí (pořadník Žádostí).

Žádost v elektronické podobě odeslaná před lhůtou pro podání Žádosti nebo po lhůtě pro podání Žádosti bude z důvodu nedodržení podmínek Programu navržena k nevyhovění.

Druhým krokem je podání formuláře Žádosti s vygenerovaným potvrzením o elektronické registraci včetně požadovaných příloh jedním z následujících způsobů:

  • v tištěné podobě včetně podpisu Žadatele nebo statutárního zástupce prostřednictvím držitele poštovní licence, nebo jiné zásilkové služby na adresu: Odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 nebo
  • v tištěné podobě včetně podpisu Žadatele nebo statutárního zástupce přímým podáním na podatelně Magistrátu hl. m. Prahy nebo
  • prostřednictvím služby datové schránky Žadatele (ID datové schránky: 48ia97h, datová zpráva musí být označena jako „Žádost o dotaci – Program Čistá energie Praha 2022 - 2023“).

Lhůta pro tento druhý krok je 10 pracovních dnů od elektronické registrace.

Žádosti podané před nebo v průběhu realizace Projektu doplněné o nezbytné doklady budou Akceptovány a Žadatel má po této Akceptaci Žádosti 6 měsíců (nejpozději do 30.9.2023) na realizaci Projektu a dodání povinných dokladů o realizaci Projektu. Po tuto dobu mají v rámci Programu rezervovány finanční prostředky ve výši maximální možné dotace.

Žádosti podané po realizaci Projektu doplněné o nezbytné doklady budou rovnou předkládány ke schválení poskytnutí dotace příslušnému orgánu HMP.

V případě vyčerpání celkových finančních prostředků Programu budou případní zájemci o Dotaci informováni o této skutečnosti na těchto stránkách a současně budou pozastaveny Akceptace Žádostí. Žadatelé budou o této skutečnosti informováni e-mailem.

U všech typů Projektů je Dotace poskytována ex post po předložení všech dokladů o realizaci Projektu, a to bezhotovostně na účet Žadatele uvedený v Žádosti.

Info: Portál životního prostředí hl. města Prahy - https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/program_cista_energie_praha/Doporučíme Vám vhodný systém a realizujeme odbornou montáž.

tel: 603 815 119PROVOZ:

Ing. Jaroslav Hoffman

tel: 603 815 119

e-mail: hoffman@cmail.cz


ADRESA

adresa: Holubice 17, 252 65


Jaroslav Hoffman - kotelny, plynové kotle, podlahové topení, vodovody,  kanalizace, tepelná čerpadla - Holubice

Stavíte a chcete mít jistotu kvalitně provedených prací?

Provádíte rekonstrukci domu a potřebujete dodat vaše technologická zařízení?

Hodláte se odpojit od centrálního dodavatele tepla a ušetřit?

Hledáte servis kotle nebo chcete provozovat dodavatelsky kotelnu a být bez starostí?

Neváhejte a využijte našich služeb.

O NÁS:

Nabízíme kompletní dodávky služeb v oboru: TOPENÍ - KOTELNY - PLYN - KOMINICTVÍ - VODA - KANALIZACE.

Navrhneme odborné technické řešení s cenovou nabídkou. Vyhotovíme i projektovou dokumentaci a zajistíme inženýrink ke stavebnímu povolení.

Zajišťujeme i financování projektů zákazníků. Např. výhodné financování výměny starých kotlů za nové od českého výrobce Thermona přes finanční společnost CETELEM max. do 80 tis Kč.

Nebo úvěrové financování stavby domovních kotelen – velmi výhodné např. pro vlastníky bytových jednotek domu při odpojení od CZT.

Zákonné informace:

Jaroslav Hoffman, Holubice 17, 252 65

IČ: 41443144, DIČ: CZ6805181130

ŽL vystaven OÚ Praha-západ, č.j.: 83/97/V/Hu, ev.č. 321000-11510-00 ze dne 18.3.1997


PARTNERSKÉ FIRMY:

Thermona, spol. s.r.o.

Richter + Frenzel s.r.o.